Zostań Partnerem KSOW

Dane organizacji

Pole wymagane
Pole wymagane
Adres partnera
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Dane kontaktowe
Pole wymagane
Pole wymagane

Priorytety PROW *

Wybierz priorytet PROW na lata 2014-2020, którego wspieraniem jesteś zainteresowany w ramach KSOW i który jednocześnie wpisuje się w działalność Waszej organizacji. Możesz wybrać maksymalnie 2 priorytety, zaznacz znakiem ✓ po lewej stronie maksymalnie 3 tematy, które wpisują się w wybrany priorytet.

I. Transfer wiedzy i innowacje

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wybierając priorytet 1 jednocześnie stajesz się partnerem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Pole wymagane

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pole wymagane

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Pole wymagane

IV. Wzmacnianie ekosystemów

Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Pole wymagane

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Pole wymagane

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Pole wymagane

Opis dotychczasowej działalności *

Opisz Waszą działalność, zaprezentuj się potencjalnym partnerom. W kilku słowach napisz co jest sukcesem Waszej organizacji i co do tej pory zrobiliście.

Pole wymagane

Zgoda na przetwarzanie danych *

Pole wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO